Interaktywne narzędzie wspomagające projektowanie sieci


I Modelowanie i symulacja sieci elektroenergetycznych

Modelowanie i symulacja sieci elektroenergetycznych wykorzystywane są w procesie planowania i sterowania systemem elektroenergetycznym. Umożliwiają analizę stanu systemu, jak również ocenę potencjalnych scenariuszy rozwoju, np. integracji OZE.

Profesjonalne narzędzia symulacyjne pozwalają na modelowanie i określenie parametrów sieci. W zależności od wymagań analizy, sieć musi zostać przedstawiona w postaci modelu matematycznego. W związku z czym utworzony musi zostać ogólny lub szczegółowy model każdego elementu sieci. Aby określić parametry sieci, wykonane muszą zostać obliczenia, w tym:

  • obliczenia rozpływu mocy, trójfazowy symetryczny i niesymetryczny rozpływ mocy,
  • określenie obciążenia elementów sieci, napięć węzłowych, przekroczeń, strat mocy,
  • analiza (n-1),
  • obliczenia prądów zwarciowych,
  • symulacje pojedynczych, wielokrotnych i następujących po sobie awarii sprzętu,
  • obliczenia nastaw zabezpieczeń,
  • obliczenia indeksów niezawodności, ocena kosztów awarii vs. kosztów inwestycji.

II Projektowanie optymalnej struktury i określenie możliwych konfiguracji mikrosieci nN

W ramach projektu RIGRID opracowane zostaną algorytmy wspierające projektowanie optymalnej struktury mikrosieci (dobór mikroźródeł, magazynów energii, sieci nN i określenie możliwych konfiguracji mikrosieci). Struktura mikrosieci będzie zaprojektowana przede wszystkim do pracy synchronicznej z zewnętrzną siecią dystrybucyjną. W przypadku awarii lub zakłócenia w sieci dystrybucyjnej możliwa będzie rekonfiguracja mikrosieci i przejście w tryb pracy wyspowej, pokrywając zapotrzebowanie odbiorców wrażliwych na zaniki zasilania. Proces projektowania optymalnej struktury mikrosieci będzie bazował na danych elementów mikrosieci i profilach obciążenia odbiorców. Na potrzeby procesu projektowania optymalnej struktury, zakłada się, że wszystkie mikroźródła oraz magazyny energii są w pełni sterowalne, zdolne zaspokoić 100% zapotrzebowania klientów. Zadanie znalezienia optymalnej struktury mikrosieci zostanie zrealizowane przez zastosowanie metod optymalizacyjnych bazujących na sztucznej inteligencji.

III Interaktywne planowanie przestrzeni i infrastruktury w rzeczywistości wirtualnej

Istnieje duży potencjał rozwoju zintegrowanych metody planowania, ułatwiających planowanie sieci i zaangażowanie lokalnej społeczności na wczesnym etapie prac. Rzeczywistość wirtualna (Virtual Reality – VR) pozwala na nowe formy interdyscyplinarnej komunikacji i współpracy, odpowiadając na wzrastającą złożoność prowadzonych projektów. Technologie VR efektywnie wspierają fazy planowania i wdrażania, a nawet są skutecznie stosowane w późniejszych zadaniach związanych z działaniem i utrzymaniem infrastruktury. Fotorealistyczne modele 3-D wraz z VR oraz systemami analizy ułatwiają dyskusje na temat planów rozwoju infrastruktury, prowadzone na długo przed właściwym wdrożeniem projektów. Tylko projekty odpowiednio przedstawione zainteresowanym podmiotom będą w całości zrozumiane i zaakceptowane przez lokalne społeczności.

vr

Rozwój infrastruktury energetycznej w przyszłości będzie bardziej złożony, ze względu na rosnące zróżnicowanie warunków wyjściowych oraz potrzebę wprowadzania interdyscyplinarnych i zrównoważonych rozwiązań. Wpłynie to na silne i wczesne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów (np. lokalne społeczności, organizacje ochrony środowiska, rządy, itp.) w proces tworzenia jak również szeroką akceptację projektów. Rozwiązania VR generują wartość dodaną podczas planowania infrastruktury, zwłaszcza w obszarze systemu elektroenergetycznego.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page

Partner serwisu


Leonardo-ENERGY

Leonardo-ENERGY

www.Leonardo-ENERGY.pl