ERA-Net Smart Grids Plus


ERA-Net Smart Grids Plus jest siecią właścicieli oraz organów zarządzających krajowymi i regionalnymi programami finansowania badań, projektów rozwojowych i demonstracyjnych związanych z ideą sieci inteligentnych Smart Grid. Głównym celem inicjatywy jest stworzenie zrównoważonej struktury współpracy pomiędzy krajowymi i regionalnymi programami oraz umożliwienie współpracy pomiędzy inicjatywami na poziomie europejskim. Cele ERA-Net Smart Grids Plus są zgodne z Europejskim Planem Strategicznych Technologii Energetycznych (European Strategic Energy Technology Plan – SET-Plan).

Jednym z ważniejszych wyzwań dla Europy jest utworzenie czystego, bezpiecznego i wysokoefektywnego systemu elektroenergetycznego, zapewniając prowadzenie UE w dziedzinie energetycznych technologii niskoemisyjnych. W tym celu niezbędna będzie modernizacja sieci elektrycznych, podnosząca ich efektywność i elastyczność, co można osiągnąć przez: (1) wzrost elastyczności systemu elektroenergetycznego w celu integracji rosnącej ilości rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz zarządzanie złożonymi zależnościami między elementami sieci; (2) wzrost pojemności sieci, umożliwiający zwiększone przepływy wynikające z OZE i rynku energii; (3) zapewnienie odpowiednich informacji, usług, architektury rynku i ochrony prywatności w celu utworzenia wolnych rynków produktów i usług energetycznych, ułatwiając aktywny udział odbiorców energii. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki międzysektorowym, interdyscyplinarnym badaniom, instalacjom demonstracyjnym i pilotażowym prowadzonym na całym obszarze Europy.

ERA-Net Smart Grids Plus (SG +) wspiera integrację technologii Smart Grid, działania sprzyjające akceptacji społecznej OZE i procesy rynkowe w celu realizacji europejskich założeń energetycznych na rok 2020, 2035 oraz 2050. Postęp w realizacji założeń będzie możliwy dzięki międzysektorowym i interdyscyplinarnym działaniom innowacyjnym.

ERA-Net SG + promuje badania, instalacje pilotażowe i demonstracyjne smart grid, koncentrując się na ich walidacji, replikacji, zwiększaniu skali, integracji warstwy „technologicznej”, „rynkowej” i „społecznej”, szczególnie projektów zgodnych z TRL 5-6 do TRL 6-7.

Europejska Inicjatywa Sieci Elektroenergetycznych (European Electricity Grids Initiative) stała się w ostatnich latach liderem w rozwoju rozwiązań smart grid w Europie, m.in. poprzez inicjowanie współpracy między kluczowymi podmiotami. ERA-Net SG + rozszerza działalność tej inicjatywy poprawiając synergię między krajowymi programami Smart Grid i tworząc spójną sieć współpracy. Dodatkowo będzie koordynowała krajowe i regionalne budżety RDD (Badawcze, Rozwojowe i Demonstracyjne – Research, Development & Demonstration), zgodnie z planem rezliazcji poszczególnych europejskich RDD.

W europie działa wielu operatorów sieci (np. ponad 5000 operatorów sieci dystrybucyjnych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym) pracujących w różnych warunkach środowiskowych. Dlatego nie istnieje jedno, uniwersalne rozwiązanie Smart Grid. Ponad 200 odpowiednich projektów Smart Grid RDD jest finansowanych w Europie na poziomie krajowym i regionalnym. Aktualnie nie istnieje mechanizm zapewniający ich koordynację i współpracę między projektami. Fragmentaryczność działań prowadzi do powstawania istotnych barier w replikacji rozwiązań jak również nieefektywnej alokacji funduszy i inwestycji. Wiąże się to z ryzykiem, że prototypy, instalacje pilotażowe lub demonstracyjne (także ocenione pozytywnie) pozostaną odizolowanymi przykładami aktywności, nie wpływającymi na rozwój sieci smart grid w Europie i na świecie.

ERA-Net SG + będzie organizowała zarówno horyzontalne jak i wertykalne programy wymiany wiedzy. Horyzontalne: wymiana wiedzy między projektami Smart Grid RDD na poziomie regionalnym/krajowym i międzynarodowym. Wertykalne: wymiana wiedzy pomiędzy projektami a innymi programami oraz inicjatywami europejskimi.

Strona internetowa programu

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page

Partner serwisu


Leonardo-ENERGY

Leonardo-ENERGY

www.Leonardo-ENERGY.pl